Cir-Tech A/S og verdensmålene.

Verdensmålene er som taget ud af de DNA der gør Cir-Tech A/S til den virksomhed vi er. Ved at hele tiden tænke cirkulær økonomi og bæredygtighed ind i løsninger og processer på en smart – og for det meste også økonomisk attraktiv måde for kunderne, da bidrager vi alle til en bedre og bæredygtig fremtid.

Verdensmål 6: RENT VAND OG SANITET

Verdensmålets mission er, at alle mennesker i verden har adgang til rent og billigt drikkevand inden 2030. Derudover fokuserer målet på at forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer.

Cir-Tech A/S bidrager til at sikre rent drikkevand ved at udvikle og tilbyde løsninger til bæredygtig genanvendelse af affald/restprodukter så disse ikke ender på deponi, ved at separere næringsstoffer i gylle og biomasse tilpasses disse til ”designergylle” som ved tildeling til afgrøderne mindsker udvaskning til grundvandet.

Verdensmål 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Verdensmålet skal sikre alle adgang til bæredygtig, moderne og pålidelig energiforsyning til en overkommelig pris inden 2030. Derudover foreskriver målet, at andelen af vedvarende energi i det globale energimix skal øges betragteligt.

Cir-Tech A/S udvikler og tilbyder løsninger der optimerer anvendelsen af restprodukter til bæredygtig og effektiv anvendelse på biogasanlæg og forbrændingsanlæg. Ligeledes tilbydes løsninger til rensning af spilde og overfladevand.

Verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION 

Verdensmålet fokuserer på at skabe løsninger, der kan reducere vores aftryk på naturen ved at ændre måden, vi producerer og bruger vores varer samt ressourcer på. Målet har som ambition, at det globale madspild skal halveres inden 2030 og dikterer samtidig, at håndtering af affald skal foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, sådan at affaldets udledning i luft, vand og jord reduceres.

Cir-Tech A/S går målrettet efter at gøre effektiv separation og genanvendelse af organiske restprodukter økonomisk og praktisk muligt så disse kan genanvendes i deres rene form hvor de gør bedst nytte og dermed ikke går til spilde.

Verdensmål 14: LIVET I HAVET

Havforurening, som hovedsageligt stammer fra landbaserede kilder, er ved at nå et alarmerende niveau. I gennemsnit er der 13.000 stykker plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet. Forurening af havene og kystnære område med næringsstofferne er et stort problem for havets skrøbelige økosystem.

Cir-Tech A/S har altid haft focus på udvaskning af Fosfor og organisk kvælstof, ved at gøre fremstilling af ”Designergylle” effekt og økonomisk fordelagtig for landmænd og biogasanlæg, sikres en optimal genanvendelse og gødskning efter plantebehov, dermed mindskes udvaskningen til havet.

 

 Verdensmål 15: LIVET PÅ LAND 

Planteliv leverer 80 procent af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling. Skove dækker 30 procent af jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter, og vigtige kilder til ren luft og vand, samt afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer.

Cir-Tech A/S deltager aktivt I udvikling og implementering at nye og effektive metoder til udnyttelse af lokale resurser. ”Grønt protein” er protein lokalt fremstillet fra græs og andre grønne planter, herved erstattes protein fremstillet af soja i Sydamerika, dermed mindskes behovet for at rydde regnskov som ellers er meget udbredt for dyrkning af sojaprotein, ligeledes forbruges der store mængder fossile brændstoffer til transporten af soja. Grønne planter som græs har en meget lang vækstsæson og kan dermed også optage næringsstoffer som ellers måske ville udvaskes i efteråret og tidlig forår.

 

Cir-tech

Vi udvikler teknologiske løsninger der bidrager til den cirkulære økonomi.

Ring til os på.

+45 31 69 65 01

Find os

Surhavevej 14, Gjerndrup, 6650 Brørup
Danmark

Ring

+45 31 69 65 01

CVR

31 77 12 77